ยินดีต้อนรับสู่..องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก...คำขวัญตำบลหนองแสง..."สตรีงามเลิศล้ำ แหล่งวัฒนธรรมไทยพวน นาสวนล้วนเกษตรอินทรีย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีปู่ตาการะเกด แนวเขตติดอุทยานเขาใหญ่ น้ำใสอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด"...
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหาร เพื่อให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ในต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๖) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหาร เพื่อให้ดำรงตำแหน่งบริหารในต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๖)
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหาร เพื่อให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
ในต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๖) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งบริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งบริหารในต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๖)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ขอเชิญชวนท่านผู้มีหน้าที่เสียภาษี มาชำระภาษีประจำปี 2559
  • ภาษีบำรุงท้องที่ รับชำระภาษีตั้งแต่ เดือน มกราคม - เมษายน ของทุกปี ถ้าชำระเกินกำหนดมีเงินเพิ่ม
  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบประเมินและรับชำระภาษี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ถ้าชำระเกินกำหนดมีเงินเพิ่ม
  • ภาษีป้าย ยื่นแบบประเมินและรับชำระภาษีภายในเดือน มีนาคม ของทุกปี ถ้าชำระเกินกำหนดมีเงินเพิ่ม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง โทร 037-397301
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการ
คัดเลือก และระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๘)
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแสง
บันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโครงการต่าง ๆ
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงเรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
 
แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน คู่มือฯกระบวนการ การจัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างการบริหารงาน
 
 
 
 
 
  แผนพัฒนาสามปี (๕๘-๖๐) เพิ่มเติมครั้งที่่ ๑
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
 
  แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ตำบลที่่น่าสนใจ
 
 
 
สถานที่สำคัญในตำบลหนองแสง
วัดขุมข้าว
วัดตะเคียน
วัดบุ่งเข้
วัดโพธิ์ทอง
วัดโพธิ์ศรี
วัดเหล่าเดิ่น
ศาลเจ้าพ่อการะเกต
รพ.สต.บ้านบุ่งเข้
 
Copyright © 2012 Nongseang Subdistrict Administrative Organization.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โทร/โทรสาร. 0 3739 7301